*
Kinh Thánh 100 Tuần của Đức Cha Khảm


Bạn đang xem: Audio book thanh kinh 100 tuan duc cha kham

001. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 01 - GM Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=uE61qfGR0P0

002. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 2 - Gm. Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=HTAwEIjxhrE

003. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 3 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=YyidnZyUVvg

004. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 4 - Gm. Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=U3Q4WInA9PU

005. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 5 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=-jbOcflwmNc

006. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 6 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=kCSye7pPalc

007. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 7 - Gm. Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=l0j_DATqnYE

008. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 8 - Gm. Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=LL9BUn1lZ24

009. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 9 - Gm. Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=JffEjj_u03c

010. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 10 - Gm. Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=6kmiSPGMapo

011. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 11 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=XCy42BIa1qk

012. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 12 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=focsdfjoNKk

013. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 13 - Gm. Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=AJE1VyJjuuM

014. Kinc Thánh 100 tuần |Tuần 14 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=26z6D_GN4l4

015. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 15 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=HeChbT-tXgE

016. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 16 - Gm. Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=Br26XinHVzc

017. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 17 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=0k1G37rqQI0

018. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 18 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=1afoyHo_oXE

019. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 19 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=7N7m_pE4eVU

0trăng tròn. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần trăng tròn - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=QQmBW1I-G-8

021. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 21 - Gm Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=LAhMSUH-5DQ

022. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 22 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=Z0tvd_HHVRs

023. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 23- Gm. Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=aRx4vzhCvxo

024. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 24 - Gm Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=dGw7oKYKvZI

025. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 25 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=g6F6zMfG6OI

026. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 26 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=IY108JyVgGY

027. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 27 - Gm. Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=LgUzA-cXzuk

028. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 28 - Gm. Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=XNA7Z6hBS6U

029. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 29 - Gm. Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=Nqo1sxNWvzE

030. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 30 - Gm. Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=_oAnHL95s9Y

031. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 31 - Gm. Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=z_S9DEfZwcM

032. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 32 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=qafAzUd3-no

033. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 33 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=WXI0fntW96w

034. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 34 - Gm. Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=dbUoRiTGQN0

035. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 35 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=X-LsKWtWcX4

036. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 36 - Gm. Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=5NYrH6G_tac

037. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 37 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=RFNW6cr_BSo

038. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 38 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=-29jMS2xE10

039. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 39 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=OACop_0Kt8M

040. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 40 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=1QdUKcS00eE

041. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 41 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=ca_E6BwVpkc

042. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 42 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=aqztqomChaQ

043. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 43 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=VDZFoq2LJ_U

044. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 44 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=oSWuuhihdXM

045. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 45 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=VT_BCMArfhE

046. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 46 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=xuBFkqywXrE

047. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 47 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=Z2WsDB-5kQ0

048. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 48 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=gPse2RlfvcU

049. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 49 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=P1yxBPPBU4I

050. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 50 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=jnn7Ijkzd8E

051. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 51 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=DWpWQxNJZH4

052. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 52 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=8dibMieD9j0

053. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 53 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=EAbYkcTAE1E

054. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 54- Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=u4erSDSAhwU

055. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 55 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=5Wr11-N6fZs

056. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 56 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=JLXd-ScNZuM

057. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 57 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=cZImwSja4Gk

058. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 58 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=EmxOppzukNA

059. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 59 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=6Y5PYURcv80

060. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 60 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=H1h5T59BP40

061. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 61 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=-IdYVqFK4FU

062. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 62 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=7MZqepMuYO8

063. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 63 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=bZ0oKo1kVJY

064. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 64 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=rRWIZFUFk8E

065. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 65 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=XXjLGJ9u14s

066. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 66 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=CysRB7-69VQ

067. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 67 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=N-epZhAdTqE

068. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 68 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=pEf-lx6kmv8

069. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 69 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=BvXfRJaavEw

070. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 70 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=kHYS0a79uvY

071. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 71 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=Loa2tX6PG4c

072. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 72 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=VGaqUeN0H_w

073. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 73 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=VOJ-kKjhiGk

074. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 74 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=1b0NTlUMjP4

075. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 75 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=mfZjXoG25ck

076. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 76 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=bu4XE0rdOX0

077. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 77 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=3g0ChO4v76I

078. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 78 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=XTjbYs-oE-k

079. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 79 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=KVAzrdhFLBo

080. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 80 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=cpXcNkDrPZ0

081. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 81 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=FPEa-CWzGSE

082. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 82 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=8FUA_OATY8U

083. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 83 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=oE1nxv9jyck

084. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 84 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=d8j9-aqwOUI

085. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 85 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=SKwBYz5edU8

086. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 86 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=1Mqe9cAnT0E

087. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 87 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=LIyK0C9pa3s

088. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 88 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=vTyMhOS8758

089. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 89 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=vTuO-EPP5DI

090. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 90 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=JkhQ-DJMyiA

091. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 91 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=We-Spo-LvJ4

091. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 92 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=dimh5Pks1u4

092. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 93 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=QhwsZTVz1_k

094. Kinc Thánh 100 tuần | Tuần 94 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=TUZKmzzM-0Q

095. Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 95 - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=9mAzCfNd4nw

096. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 96 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=ONUVDZWUEo8

097. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 97 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=dqZWTSAiXS0

098. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 98 - Gm.Nguyễn Vnạp năng lượng Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=Ygl5uVJxAmI

099.

Xem thêm: 13 Cách Làm Thế Nào Để Sạch Kinh Nhanh Hết Kinh Nguyệt? 12 Mẹo Hết Kinh Nhanh Nhất Và An Toàn Cho Chị Em

Kinch Thánh 100 tuần | Tuần 99 - Gm.Nguyễn Văn uống Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=MdjZcqt_DcQ

100. Kinh Thánh 100 tuần | Tuần 100 (Kết ) - Gm.Nguyễn Văn Khảm

https://www.youtube.com/watch?v=YMiAbR9yJj4